Normatīvie akti

Pašvaldības saistošie noteikumi
 
Nr. 23 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā”
Nr. 23 “Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai”
Nr. 22 “Par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā”
Nr. 21 “Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam”
Nr. 17 “Par veselības aprūpes pabalstu Talsu novadā”
Nr. 16 “Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai”
Nr.27 “Talsu novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei”
Nr.8 “Par dzīvokļa pabalstu”
Nr.6 “Par garantēto minimālo ienākumu līmeni atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kuriem nav likumīgu apgādnieku, Talsu novada pašvaldībā”
Nr.12 “Par materiālo palīdzību Talsu novada pašvaldībā”
Nr.59 "Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā"
 
 
Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017. - 2020. gadam. Galīgā redakcija.
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
09-12-2022