Paziņojumi

20.03.2019.

Paziņojums par Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.35 „Par Talsu pilsētas Draudzības ielas 49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4, 6 detālo plānojumu (kods 11-1)“, atzīšanu par spēku zaudējušiem


Saskaņā ar Talsu novada domes 2019.gada 14.marta lēmumu Nr.191 “Par Talsu novada domes 2009.gada 10.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par Talsu pilsētas Draudzības ielas 49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4,6 detālo plānojumu (kods 11-1)“, atzīšanu par spēku zaudējušiem“, tiek atzīts par spēku zaudējušu detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 49, Draudzības ielā 51, Draudzības ielā 53, Ezera ielā 26, Ezera ielā 32, Magoņu ielā 4, Magoņu ielā 6, Talsos, Talsu novadā.  

ATCELŠANAS LĒMUMS


22.11.2018.

 

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Zvirgzdos XV, Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā, izstrādes apturēšanu

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības 2018.gada 5.novembra lēmumu Nr.4-17/1 “Par Talsu novada pašvaldības 2017.gada 14.jūnijā lēmuma Nr.4-18/22 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zvirgzdi XV”, Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā”, atcelšanu”, tiek apturēta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Zvirgzdos XV, Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā.

ATCELŠANAS LĒMUMS

 


22.11.2018.

 

Paziņojums par Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.41 „Par detālplānojumu zemesgabaliem Raiņa ielā 5 un 7 (kods 09-7), atzīšanu par spēku zaudējušiem

 Saskaņā ar Talsu novada domes 2018.gada 15.novembra lēmumu Nr.479  “Par Talsu novada domes  2009.gada 10.septembra saistošo noteikumu Nr.41 „Par detālplānojumu zemesgabaliem Raiņa ielā 5 un 7 (kods 09-7), atzīšanu par spēku zaudējušiem“, tiek atzīts par spēku zaudējušu detālplānojums nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 5, Talsos, Talsu novadā.

ATCELŠANAS LĒMUMS

 


Uzsākta Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāna izstrāde 2019.-2025. gadam

Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka teritorijas attīstība tiek plānota tā, lai varētu paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot

“Talsu novada attīstības programma 2014.-2020. gadam”, kas ir vidējā termiņa attīstības plānošanas dokuments un attiecināts uz visu Talsu novada teritoriju, nav īpaši pievērsta uzmanība novada pilsētu – Talsu, Valdemārpils, Sabiles vecpilsētu un to apkārtējo teritoriju attīstībai. Tādēļ tiek uzsākta tematiskā plānojuma “Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns 2019.-2025. gadam” izstrāde.

“Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030” nosaka Talsu pilsētas kā novada centra un reģiona pakalpojuma centra attīstības vadlīnijas, kurās noteikts attīstīt ainaviskās un kultūrvēsturiskā mantojuma teritorijas, izceļot vērtīgāko.

DARBA UZDEVUMS APLŪKOJAMS ŠEIT

TALSU NOVADA DOMES LĒMUMS


 

12.01.2018.

 

 

Proti un dari!

Projekts: „PROTI un DARI!” 

Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Stratēģiskais partneris: Talsu novada pašvaldība

Programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” 

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 

 

Pašvaldības un to stratēģiskie partneri projektā veiks šādas aktivitātes:

  1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
  2. mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi;
  3. mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:

  1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
  2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences; 
  3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
  4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:

·         regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu,

·         individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs, - neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,

·         speciālistu konsultācijas,

·         dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),

·         brīvprātīgā darba aktivitātes,

·         iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,

·         ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),

·         iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Projekta kopējās izmaksas: Kopējais finansējums ir  9 000 000 EUR,  t.sk.  Eiropas Sociālās fonda finansējums 7 650 000 EUR un valsts budžets – 1 350 000 EUR. Talsu novada pašvaldības realizētajam projektam kopējais pieejamais finansējums ir 162 676.80 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2018. gada 31.decembris

Kontaktinformācija: Ina Dreimane, tālr.: 26310126, e pasts: ina.dreimane@talsi.lv

 

 

 


 

 

 22.11.2017

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 7 un Gravas ielā 3, Talsos, Talsu novadā apstiprināšanu

Talsu novada pašvaldība paziņo, ka 2017. gada 14. novembrī ir pieņemts lēmums Nr.4–18/25 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 7 un Gravas ielā 3, Talsos, Talsu novadā”.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv, kā arī Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā, Talsos, Kareivju ielā 7, apmeklētāju pieņemšanas laikā.

1. Lēmums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 7 un Gravas ielā 3, Talsos, Talsu novadā apstiprināšanu

2. Paskaidrojuma raksts

3. Grafiskā daļa

     - teritorijas esošais funkcionālais zonējums

     - teritorijas plānotais funkcionālais zonējums

     - aizsargjoslu plāns

     - skatu līniju analīze

4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

5. Skatu punktu analīze un to veidojošie faktori

6. Publicējamais pielikums


 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

nekustamajam īpašumam “Zvirgzdi XV”, Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā


Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu, informējam, ka pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2017. gada 14. jūnija lēmumu Nr.4-18/22, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma “Zvirgzdi XV”, Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88680120074, zemes vienībai ar kadastra apz.88680120074.

Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu (apstiprināts ar Talsu novada domes 2015. gada 14. maija saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”) nekustamā īpašuma “Zvirgzdi XV”, Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88680120074, zemes vienībai ar kadastra apz.88680120074 noteikts funkcionālais zonējums – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt nekustamā īpašumu “Zvirgzdi XV”, Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88680120074, zemes vienību ar kadastra apz.88680120074 vairākos zemes gabalos, detalizējot savrupmāju dzīvojamās apbūves izvietojumu un apbūves prasības.

Detālplānojuma pasūtītājs un finansētājs ir nekustamā īpašuma “Zvirgzdi XV”, Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā īpašnieks Oskars Štrauss.

 

Detālplānojuma izstrādes teritorija


 

 

 

18.10.2016.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 7 un Gravas ielā 3, Talsos, Talsu novadā

Saskaņā Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu, informējam, ka pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2016. gada 12. oktobra lēmumu Nr. 4 - 18/20, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 7 un Gravas ielā 3, Talsos, Talsu novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot apbūvi Dabas un apstādījumu teritorijā un precizēt Talsu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Detālplānojumu izstrādā un finansē Talsu novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa.

 

28.08.2016.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

nekustamajam īpašumam „Krūzītes“, Paugurciemā, Laidzes pagastā, Talsu novadā

Saskaņā Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu, informējam, ka pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2016. gada 25. augusta lēmumu Nr. 4 - 19/19, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Krūzītes”, Paugurciemā, Laidzes pagastā, Talsu novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt nekustamo īpašumu vairākos zemes gabalos, detalizējot mazstāvu dzīvojamās apbūves un publiskās apbūves izvietojumu un apbūves prasības.

Detālplānojumu izstrādi finansē nekustamā īpašuma “Krūzītes” īpašniece K.Kurpniece.

 

10.07.2016.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

nekustamajam īpašumam „Vēvernieki“, Lībagu pagastā, Talsu novadā

Saskaņā Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu, informējam, ka pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2016. gada 7. jūlija lēmumu Nr. 4 - 18/19, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Vēvernieki”, Lībagu pagastā, Talsu novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izveidot jaunu ceļa pieslēgumu vietu pie valsts vietējā autoceļa V1405 Talsi-Lībagi un nekustamo īpašumu “Vēvernieki”, Lībagu pagastā, Talsu novadā. 

Detālplānojumu izstrādi finansē nekustamā īpašuma “Vēvernieki” īpašnieks K.Baranovskis.

 

 


 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

 

2016. gada 22. jūnijā Talsu novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu Nr. 4 – 18/18, „Par detālplānojuma apstiprināšanu Celtnieku ielas pagarinājumam, Rūpnieciskās apbūves teritorijā, Talsos, Talsu novadā”.

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā, Talsos, Kareivju ielā 7, apmeklētāju pieņemšanas laikā, kā arī Talsu novada pašvaldības interneta mājaslapā www.talsi.lv

  

 

 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
21-03-2023