PRIVĀTUMA POLITIKA

Par Talsu novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politiku

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

 

1.   Talsu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus. 

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009113532, juridiskā adrese  Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201. Pašvaldībai un tās iestādēm ir viens pārzinis.

3. Pašvaldības iestāžu saraksts aplūkojams Talsu novada pašvaldības nolikumā.

4. Pašvaldības un tās iestāžu personas datu apstrāde, atkarībā no personas datu iegūšanas vietas un veida, tiek veikta tās Administrācijas ēkā Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tās pilsētu un pagasti pārvaldēs, pašvaldību iestādēs, kā arī iestāžu struktūrvienībās.

5. Pašvaldība veic personas datu apstrādi šādiem mērķiem:

5.1. Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei,

5.2. Līgumsaistību nodibināšanai un uzturēšanai ar datu subjektu,

5.3. Īstenojot uzdevumu sabiedrības interesēs, realizējot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras,

5.4. Pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai. 

6. Personas datu saņēmēju kategorijas: pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, datu subjekts, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

7. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.

8. Pašvaldībā, ņemot par pamatu lietu nomenklatūru, glabā personas datus ne ilgāk kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.

9. Datu subjektam ir tiesības:

9.1. iegūt informāciju, kas par viņu savākta noteikumu 5.punktā minētajiem personas datu apstrādes mērķiem;

 9.2. iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

9.3. pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu. Tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

10. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un pašvaldības funkciju realizācijai tam nepieciešamajā apjomā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, pašvaldībai nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

11.Ar pārzini Uldi Vītoliņu datu aizsardzības jautājumos var sazināties pa e-pastu datuaizsardzība@talsi.lv.

12. Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).


IEKŠĒJĀ TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMA

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā var celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus. Visplašāko informāciju par trauksmes celšanu atradīsiet trauksmes celšanas mājas lapā

RAUKSMES CĒLĀJA ZIŅOJUMA IZSKATĪŠANA TALSU NOVADA PAŠVALDĪBĀ NOTIEK SASKAŅĀ AR:

  • Trauksmes cēlājs informāciju par iespējamu pārkāpumu sniedz saskaņā ar trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapu, kuru iesniedz:

1.      Atbildīgai personai slēgtā aploksnē ar norādi ”Trauksmes cēlāja ziņojums”;

2.      Nosūtot Atbildīgai personai uz elektronisko pasta adresi ar norādi ”Trauksmes cēlāja ziņojums”;

3.      Ievietojot to pašvaldības centrālajā administrācijā ziņošanas pastkastē;

4.      Nosūtot pašvaldībai elektroniski vai pa pastu ar norādi ”Trauksmes cēlāja ziņojums”;

5.      Pašvaldības izpilddirektoram, ja iesniegumu sniedz par Atbildīgo personu vai tās aizvietotāju.

 

Kontaktinformācija:

Atbildīgā persona:

Aivars Zutis, Talsu novada pašvaldības Darba aizsardzības nodaļas vadītājs,
29493260, aivars.zutis@talsi.lv 

Atbildīgās personas aizvietotājs:
Gints Grīnbergs, Talsu novada pašvaldības Darba aizsardzības nodaļas darba aizsardzības speciālists,
63220833, 29168202, gints.grinbergs@talsi.lv 

Informācija par personas datu apstrādi pamatojoties uz VDAR: 

https://www.talsi.lv/privatuma-politika 

 

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023