Projektu konkursi

 

Stipendijas

Iespēja pieteikties Čehijas Republikas valdības stipendijām čehu valodas vasaras kursiem.
Čehijas Republikas valdība piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Čehijā 2016./2017. akadēmiskajā gadā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 14. marts.

Tiek piedāvātas šādas stipendijas:

 • trīs stipendijas augstskolu mācībspēkiem un augstskolu pētniekiem (uzturēšanās laiks Čehijā – līdz vienam mēnesim);
 • stipendijas bakalaura, maģistra un doktora studijām (kopā 30 mēneši, vēlamais uzturēšanās laiks Čehijā – viens semestris vai 10 mēneši, minimālais uzturēšanās laiks – 2 mēneši).

Pieteikšanās nosacījumi un iesniedzamo dokumentu saraksts: Czech Scolarship Programme (EN)

NB! Kandidātam nepieciešama ielūguma vēstule.

Pieteikumi jāiesniedz trīs eksemplāros (trešais eksemplārs paliek Valsts izglītības attīstības aģentūrā). Adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

 

Apvārsnis 2020

Aicinām pieteikties dalībai seminārā par programmas Apvārsnis 2020 aktualitātēm.
2017. gada 31. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) turpina praktiskos seminārus par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammu Apvārsnis 2020.

Semināra mērķis ir iepazīstināt interesentus ar Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas Apvārsnis 2020:

 •         dalībnieku portālu (Participant Portal);
 •         dalības nosacījumiem;
 •         projekta pieteikuma veidlapām un to sadaļām.

Semināra norises laiks: 31.01.2017., plkst. 14.00 - 17.00

Vieta: VIAA, Vaļņu iela 1, 4. stāva zāle, Rīga

Pieteikšanās tiešsaistē šeit.

Vietu skaits ierobežots. Dalība pasākumā ir bez maksas.

Semināru vadīs VIAA NKP vecākā eksperte I.Šīrante. Seminārs notiks latviešu valodā.  

Apmeklējot pasākumu, vēlams līdzi paņemt datoru, kas nepieciešams interaktīvajai apmācībai.

 


 

Pieaugušo izglītība

Publicēts plānoto aktivitāšu kalendārs pieaugušo izglītības profesionālās kompetences pilnveides projektā.
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

8.4.1. specifiskā mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”

projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

Projekta īstenošanas termiņš

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējums

Kopējais attiecināmais finansējums 25 353 413 EUR, t.sk.:

·         Eiropas Sociālā fonda finansējums 21 550 401 EUR

·         Valsts budžeta līdzfinansējums 3 803 012 EUR

Projekta darbības

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • karjeras konsultanta pakalpojumi
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
 • papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās: 
- nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti
- atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā
 • informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam attīstība un uzturēšana personu reģistrēšanas un datu uzkrāšanas nodrošināšanai
 • Aktuālā informācija par projekta norisi pieejama projekta 2017. gada kalendārā

Projekta mērķa grupa

·         nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, t.sk.:

 –      ar zemu izglītības līmeni

 –      ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums

 –      ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp

–    nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9.pamatgrupas profesijās

–   nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;

Sasniedzamie rezultāti

§  Nodarbināto personu skaits, kas saņēmuši atbalstu mācībām projektā:

§  ar zemu izglītības līmeni – 12 130, tai skaitā 2 677 personas līdz 31.12.2018.

   §  izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni – 24 095, tai skaitā 11 562 personas līdz 31.12.2018.

Nodarbināto personu skaits, kas pilnveidojuši kompetenci pēc dalības mācībās:

   §  ar zemu izglītības līmeni – 9 317;

   §  izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni – 13 662

Projekta īstenošanas pamats

15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

Projekta sadarbības partneri

Pašvaldības (piesaista pieaugušo izglītības koordinatoru):

- mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana;
- informē par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
- mērķa grupas informēšana un piesaiste projektā

Izglītības iestādes:

- profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana;
- profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;
- neformālās izglītības programmu īstenošana;
- atbalsts ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai

Nodarbinātības valsts aģentūra:

      - atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;
- mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā

Kontaktinformācija

Profesionālās izglītības projektu departaments
direktore Elīna Purmale-Baumane
elina.purmale-baumane@viaa.gov.lv; 67854775

 direktora vietnieks Ingus Zitmanis
ingus.zitmanis@viaa.gov.lv; 67854771


Aktuālā informācija par projekta norisi

Šobrīd norit darbs pie šādām projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” aktivitātēm:

 • mācību piedāvājuma noteikšanai nepieciešamās informācijas apkopošana un metožu izstrāde;
 • elektroniskās informācijas sistēmas, kurā notiks mācību piedāvājuma publicēšana un personu reģistrēšanās mācībām, izstrādes pakalpojuma iepirkuma procedūra;
 • vienas vienības standarta izmaksu likmju metodikas saskaņošana izglītības programmu apguves finansēšanai un pašvaldību pieaugušo koordinatoru atlīdzībai.

Plānotais projekta kalendārs 2017. gadā

Nr.

Aktivitāte

Jan.

Feb.

Marts

Apr.

Maijs

Jūn.

Jūl.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

1.

Mācību piedāvājumu izveide un saskaņošana Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Izglītības iestāžu pieteikšanās mācību nodrošināšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Elektroniskas informācijas sistēmas izstrāde mācību publicēšanai un personu reģistrēšanās organizēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Nodarbināto personu pieteikšanās mācībām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Mācību norise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Sadarbības līgumu slēgšana ar pašvaldībām un pieaugušo izglītības koordinatoru piesaiste un darbība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai operatīvi saņemtu informāciju par projekta jaunumiem:

·         aicinām sekot līdzi aktualitātēm mūsu mājaslapā, piesakoties jaunumiem e-pastā šeit;  

·         aicinām sekot VIAA oficiālajai lapai sociālajā tīklā Facebook un mikroblogošanas vietnē Twitter.


 

Aicina piedalīties vebinārā potenciālos ERA-NET projektu dalībniekus


19. janvārī un 16. februārī izsludināti starptautiski vebināri potenciālajiem ERA-NET līdzfinansētās globālās ilgtspējīgas urbanizācijas iniciatīvas programmas EN-SUGI (Eranet Sustainable Urbanisation Global Initiative) projektu iesniedzējiem, lai informētu par šobrīd noritošo projektu konkursu.

 

Gaidāmais projektu konkurss notiks divās kārtās.

Konkursa galvenās tēmas:

pārtikas piegāde pilsētām, uzglabāšana, pārtikas ieguve pilsētās ar inovatīvām tehnoloģijām;

·        ūdens apgāde un tīrība, pilsētu hidroekoloģija;

·        enerģiju ekonomējošas tehnoloģijas pilsētās, izmešu un izdedžu samazināšana;

·        caurviju tēma – veselīgās pilsētas.

     Vebināru norises laiks tiešsaistē:

·       19. janvāris plkst. 16.00 pēc Latvijas laika. Skatīt vebināru: nsf.webex.com

·       16. februāris 16.00 pēc Latvijas laika. Skatīt vebināru: nsf.webex.com

   Vebināri tiek piedāvāti WEBEX sistēmā. Plašāka informācija par vebināru: Webinar Invitation


ERA-NET AMR konkurss antimikrobiālās rezistences jomā

2017. gada 18. janvārī ir izsludināts jauns projektu konkurss par tēmu “Pret antibiotikām rezistentu infekciju profilakses, kontroles un intervences stratēģiju salīdzinājums, pielietojot multidisciplinārus pētījumus, tai skaitā “Viena pasaule, viena veselība” (One Health) pieeju.”

Projektu pieteikumu iesniegšana paredzēta divās kārtās:

Pirmās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 21. marts (17.00 pēc Centrāleiropas laika)

Otrās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 4. jūlijs (17.00 pēc Centrāleiropas vasaras laika).

Plašāka informācija par projektu konkursu AMR sadaļā "Izsludinātie konkursi".

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.


ERA-NET ERA-CVD projektu konkurss sirds un asinsvadu slimību jomā


2017. gada 17. janvārī izsludināts otrais projektu konkurss par tēmu “Agrīnie aterosklerozes rašanās mehānismi un plātnītes nestabilitāte koronārās sirds slimības izcelsmē”. 

Plašāka informācija par projektu konkursu sadaļā "ERA-CVD konkurss".

Projektu pieteikumu iesniegšana paredzēta divās kārtās:

Pirmās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 6. marts (16.00 pēc Centrāleiropas laika)

Otrās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 23. jūnijs (16.00 pēc Centrāleiropas vasaras laika).

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.


QuantERA projektu konkurss kvantu informācijas un komunikācijas zinātnēs un tehnoloģijās

 

2017. gada 15. janvārī ir izsludināts projektu konkurss kvantu informācijas un komunikācijas zinātnēs un tehnoloģijās. Īso projekta izklāstu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 15. marts.

QuantERA konkursā projektu pieteikumu iesniegšana notiks divās kārtas, pirmajā kārtā iesniedzot īso projekta izklāstu, bet otrajā kārtā – pilno projekta pieteikumu.

·   Pirmās kārtas projektu pieteikumu iesniegšana 2017. gada 15. marts 17:00 (pēc Centrāleiropas laika); 

 

    Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas termiņš 2017. gada 30. jūnijs 17:00 (pēc Centrāleiropas Vasaras laika).

 

Aicinām iepazīties ar detalizētiem projektu konkursa nosacījumiem: ERA-NET projekti » QuantERA » Izsludinātie konkursi.

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.


 

ERA-NET NEURON ĒLSA - „Ētiskie, likumiskie un sociālie aspekti neirozinātnēs”

2017. gada 11. janvārī izsludināts projektu konkurss par tēmu: „Ētiskie, likumiskie un sociālie aspekti neirozinātnēs”, t.s. ĒLSA konkurss.

ĒLSA konkursā projektu pieteikumu iesniegšana paredzēta vienā kārtā, uzreiz iesniedzot pilnos projektus.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 3. maijs (14.00 pēc Centrāleiropas vasaras laika).

ĒLSA konkursā netiks atbalstīti pētījumi eksperimentālās neirozinātnēs vai biomedicīnā, un nav paredzēts finansēt reaģentu, materiālu un instrumentu iegādi.

Aicinām iepazīties ar detalizētiem projektu konkursa nosacījumiem: ERA-NET projekti » NEURON » Izsludinātie konkursi

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.


ERA-NET NEURON konkurss - “Sinaptiskā disfunkcija nervu sistēmas saslimšanu gadījumā”

2017. gada 11. janvārī izsludināts jaunais NEURON projektu konkurss par tēmu “Sinaptiskā disfunkcija nervu sistēmas saslimšanu gadījumā”. 

Ar otrā projektu konkursa tematiskajām prioritātēm un detalizētiem nosacījumiem var iepazīties mājaslapas sadaļā ERA-NET projekti » NEURON » Izsludinātie konkursi.

Projektu pieteikumu iesniegšana paredzēta divās kārtās:

Pirmās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 14. marts (14.00 CET)

Otrās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 29. jūnijs (14.00 CEST).

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.


Jauns atbalsts ļaus kļūt par saimniekiem savam saimes galdam

Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludina jaunu atbalsta programmu uzņēmīgajiem un rosīgajiem  - “Pats savam saimes galdam”. Tās mērķis - dot iespēju grūtībās nonākušiem cilvēkiem pašu rokām veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam.
Šīs programmas ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalsta darbīgu bezpeļņas organizāciju centienus iesaistīt grūtībās nonākušus, taču uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus darbos, kas uzlabo viņu dzīves apstākļus.
Jauno programmu īstenos trīs gadus, ik gadu sniedzot atbalstu 35 000 eiro apmērā (kopā 105 000 eiro).
Lai pieteiktos atbalstam, organizācijai vispirms līdz 31. janvārim jānosūta īss projekta ieceres apraksts brīvā formā uz e-pastu: saimesgaldam@teterevufonds.lv
Ja iecere gūs pozitīvu atbildi turpmākai virzībai, organizāciju aicinās piedalīties metodiskajā sanāksmē, kas ļaus izvērtēt praktiskās darbības savas ieceres īstenošanai un saņemt padomus.
Ja organizācija nolemj turpināt projekta pieteikšanas procesu, tā līdz 8.martam tiks aicināta iesniegt fondam sagatavotu pilnu projekta pieteikumu un budžetu.
Pretendentus finansējuma saņemšanai aicinām rūpīgi iepazīties ar programmas “Pats savam saimes galdam” NOLIKUMU.
Jautājumus aicinām sūtīt elektroniski uz saimesgaldam@teterevufonds.lv
Šī programma ir turpinājums “Maizes rieciens” (2013-2016) aktivitātei “Atbalsts līdzdarbībai” - 28 projektos iesaistījās 2 500 cilvēki, kuri pašu spēkiem audzēja dārzeņus un augļus savas saimes galdam vai guva papildu ienākumus ģimenes vajadzībām.
Informācijas avots: 
http://www.teterevufonds.lv/jaunumi/

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „kultūra” jaunumi 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.
 
No 2017. gada 12. janvāra mobilitātes programmā „Kultūra” ir atvērta pieteikšanās finansiālam atbalstam radošiem braucieniem. Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1 - 10 dienas). Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.
 
No 2017. gada 12. janvāra var pieteikties finansiālajam atbalstam mākslinieku rezidenču centriem. Finansiālais atbalsts paredzēts mākslinieku rezidenču centriem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, lai tie varētu uzņemt profesionālus māksliniekus un kultūras darbiniekus no citām šī reģiona valstīm. Tiek segtas ceļa, uzturēšanās un citas tieši ar mākslinieka uzņemšanu saistītās izmaksas.
 
Abiem moduļiem pieteikšanās termiņš ir līdz 2017. gada 13. februārim.

VARAM aicina pārrobežu sadarbības projektu īstenotājus piedalīties trešajā projektu pieteikumu konkursā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina pieteikties trešajā projektu pieteikumu konkursā finansējuma saņemšanai pārrobežu sadarbības projektiem, kas tiek īstenoti Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014. - 2020.gadam ietvaros un kuri tiek ieviesti kopā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, tai skaitā Ālandu salām.
Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks ir no 2017. gada 2. janvāra līdz 27. februāra plkst. 15:00 EET (pēc Somijas laika).
Projektam jāatbilst vienai no programmas prioritātēm – konkurētspējīga ekonomika, ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana, labi savienots reģions vai kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions, kā arī jābūt skaidrai pārrobežu sadarbības pievienotajai vērtībai kopīgas Baltijas jūras reģiona problēmas risināšanai.
Trešajā konkursā programmas finansējumam var pieteikties visās prioritātēs un specifiskajos mērķos. Detalizētu informāciju var atrast programmas mājaslapā http://centralbaltic.eu - http://ieej.lv/ojKXa 
Aktuālāko informāciju par programmas statusu un projektu pieteikumu sagatavošanu var apskatīties video no projektu sagatavošanas semināra, kas notika 2016. gada 6. decembrī Tallinā - http://ieej.lv/tXPRR
Regulārajiem projektiem (projekta budžets virs 200 000 eiro no ERAF) šis ir projektu pieteikumu iesniegšanas pirmais etaps. Tās projektu idejas, kas tiks atbalstītas pēc pirmā etapa, turpinās konkursu, iesniedzot detalizētāku projekta pieteikuma veidlapu.
Mazajiem projektiem (projekta budžets līdz 200 000 eiro no ERAF) ir tikai viens atlases etaps augstāk minēto datumu ietvaros.
Projektu pieteikumu jāiesniedz elektroniski, izmantojot „eMonitoring” sistēmu.
Vadlīnijas projektu pieteikumu iesniedzējiem, programmas rokasgrāmata un citi saistītie dokumenti ir pieejami programmas mājaslapā www.centralbaltic.eu
Papildus informācijai lūgums sazināties ar Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 kontaktpersonu Latvijā Līgu Djačenko, e-pasts: liga.djacenko@varam.gov.lv; tālr: +371 67026588.
E-pasts: prese@varam.gov.lv,
www.varam.gov.lv

 
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros

Latvijas valsts budžeta finansētā programma "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem"
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.
Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.
Programmas mērķa grupa ir latviešu diasporas bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.
Kopējais 2017. gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 133 038 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Finansējums tiks sadalīts tā, lai atbalstu saņemtu pēc iespējas dažādās valstīs dzīvojošās latviešu diasporas bērni.
Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
• organizācijai ir vismaz 2 gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā;
• organizācijai ir iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā.
Programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 6. februāris. Projektu iesniegumus var iesniegt:
• personīgi (līdz plkst. 18.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3. stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
• elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: nometnes@sif.gov.lv
Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks 2017. gada 24. janvārī plkst. 11:00, Hotel Astor Riga, Z. A. Meierovica bulvāris 10.
Lūdzam dalībai seminārā pieteikties ne vēlāk kā līdz 18. janvārim pa tālruni 67281752 vai sūtot e-pastu uz adresi info@sif.gov.lv. Dalība semināros ir bez maksas.
Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 2. februārim.

Izsludināts 2017. gada projektu konkurss "Iesaisties Kurzemē!"

Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 02.02.2017. pieņem projektu pieteikumus projektu konkursā "Iesaisties Kurzemē!" 3 atbalstāmajās darbības jomās - "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100", "Starpkultūru dialogs" un "Mazākumtautību NVO atbalsts". 
PAMATINFORMĀCIJA
Pieteikumu pieņemšana: līdz 2017.gada 2. februārim (personīgi, pasta zīmogs vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)
Projektu īstenošanas periods: 01.03.2017. - 01.12.2017. 
Līdzfinansējums: nav
Iesniedzamo pieteikumu skaits: neierobežots
Finansējums 1 projektam: līdz 1600 EUR
ATBALSTĀMĀS PROJEKTU AKTIVITĀTES:
Jomā „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100” tiks atbalstītas aktivitātes, kas palīdz sasniegt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi „Stiprināt Latvijas sabiedrības valsts gribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”, ar to saprotot aktivitātes, kas:
 • veicina vietējo cilvēku iesaistīšanos savas kopienas dzīves apstākļu un kvalitātes uzlabošanā, veicinot cilvēka, kopienas un valsts izaugsmi un ilgtspēju;
 • veicina Latvijas cilvēku talantu, izcilības, uzņēmīguma un sasniegumu apzināšanu un iedvesmošanos no tiem;
 • veicina paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību;
 • veicina valstiskuma veidošanos, attīstību un saglabāšanu;
 • veicina vēstures izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu komunikāciju savā apkaimē.

Plašāka informācija un iedvesma simtgades sagaidīšanai  http://www.lv100.lv/programma un http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/simtgade.html
 
Jomā „Starpkultūru dialogs” ir atbalstāmas aktivitātes, kas veicina saliedētas un vienotas sabiedrības attīstību Kurzemē, Latvijā kopumā un kurās kā pamata mērķa grupa ir latvieši, veicinot to komunikāciju, izpratni un zināšanas par/ar cittautiešiem Latvijā un cittautiešiem Latvijā par/ar latviešiem, piemēram:

 • aktivitātes, kas uzlabo savstarpējo komunikāciju, izpratni un zināšanas sabiedrībā par dažādu tautību pārstāvjiem un to kultūru Latvijā;
 • aktivitātes, kas mazina stereotipus un neiecietību sabiedrībā par dažādu tautību pārstāvjiem un to kultūru Latvijā.

 Jomā “Mazākumtautību NVO atbalsts” ir atbalstāmas aktivitātes, kas veicina:

 • Latvijas mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību;
 • Latvijas mazākumtautību radošo kolektīvu darbību;
 • Latvijas mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
 • Latvijas mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
 • Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, sekmējot sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopumu;
 • Latvijas romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu.

Atbalsts projektu iesniedzējiem

Jautājumus par projektu konkursa pieteikumu sagatavošanu sūtiet uz konkursi@kurzemesnvo.lv vai sazinoties ar projektu konkursa konsultantiem:
Par projektu idejām un pieteikuma saturu, ietverot pieteikuma pārskatīšanu ar rekomendācijām tā kvalitātes uzlabošanā: Inese Siliņa, tel.29811722, 
inese@kurzemesnvo.lv (individuāli vienojoties par laiku un tikai līdz 30.01.2017.);
Par finansēm un budžeta sastādīšanu: Elīna Immere, tel.27111252, 
elina@kurzemesnvo.lv (individuāli vienojoties par laiku un tikai līdz 30.01.2017.);
Vispārīgas konsultācijas krievu valodā, tai skaitā pieteikumu sagatavošanai: Rita Rozentāle, tel. 26544088,
rita@kurzemesnvo.lv

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta pasākumiem “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”, “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” un “Tirdzniecības pasākumi”

Pasākumā “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” pieejamais publiskais finansējums ir 8 miljoni eiro. Pasākuma mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana. Pasākumā atbalstu piešķir pretendentiem, kuru investīcijas projektā ir saistītas ar karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanu. Atbalstu par citām akvakultūras dzīvnieku sugām piešķir saskaņā ar pretendenta iesniegtu neatkarīgu tirgus pētījumu, kuru veikusi zinātniska institūcija. Projektu iesniegumu pieņemšana minētajā pasākumā notiks no 2017. gada 12. janvāra līdz 2017. gada 30. jūnijam.
 
Pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” pieejamais publiskais finansējums ir 8 miljoni eiro. Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā. Atbalsta pretendenti var būt Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums, Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus, kā arī esošs komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu. Projektu iesniegumu pieņemšana minētajā pasākumā notiks no 2017. gada 12. janvāra līdz 2017. gada 30. jūnijam.
 
Pasākumā “Tirdzniecības pasākumi” pieejamais publiskais finansējums ir 900 tūkst. eiro. Pasākuma mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu. Atbalsta pretendents var būt biedrība vai atvasināta publiska persona – zinātniskā institūcija. Projektu iesniegumu pieņemšana minētajā pasākumā notiks no 2017. gada 12. janvāra līdz 2017. gada 15. decembrim.
 
Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem, pretendentiem, projektu iesnieguma veidlapas un cita noderīga informācija ir  pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv

Izsludināts 2017. gada projektu konkurss "Iesaisties Kurzemē!"

Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 02.02.2017. pieņem projektu pieteikumus projektu konkursā "Iesaisties Kurzemē!" 3 atbalstāmajās darbības jomās - "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100", "Starpkultūru dialogs" un "Mazākumtautību NVO atbalsts". 
PAMATINFORMĀCIJA
Pieteikumu pieņemšana: līdz 2017.gada 2. februārim (personīgi, pasta zīmogs vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)
Projektu īstenošanas periods: 01.03.2017. - 01.12.2017. 
Līdzfinansējums: nav
Iesniedzamo pieteikumu skaits: neierobežots
Finansējums 1 projektam: līdz 1600 EUR
ATBALSTĀMĀS PROJEKTU AKTIVITĀTES:
Jomā „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100” tiks atbalstītas aktivitātes, kas palīdz sasniegt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi „Stiprināt Latvijas sabiedrības valsts gribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”, ar to saprotot aktivitātes, kas:
 • veicina vietējo cilvēku iesaistīšanos savas kopienas dzīves apstākļu un kvalitātes uzlabošanā, veicinot cilvēka, kopienas un valsts izaugsmi un ilgtspēju;
 • veicina Latvijas cilvēku talantu, izcilības, uzņēmīguma un sasniegumu apzināšanu un iedvesmošanos no tiem;
 • veicina paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību;
 • veicina valstiskuma veidošanos, attīstību un saglabāšanu;
 • veicina vēstures izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu komunikāciju savā apkaimē.

Plašāka informācija un iedvesma simtgades sagaidīšanai  http://www.lv100.lv/programma un http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/simtgade.html

Atbalsts projektu iesniedzējiem

Jautājumus par projektu konkursa pieteikumu sagatavošanu sūtiet uz konkursi@kurzemesnvo.lv vai sazinoties ar projektu konkursa konsultantiem:
Par projektu idejām un pieteikuma saturu, ietverot pieteikuma pārskatīšanu ar rekomendācijām tā kvalitātes uzlabošanā: Inese Siliņa, tel.29811722, 
inese@kurzemesnvo.lv (individuāli vienojoties par laiku un tikai līdz 30.01.2017.);
Par finansēm un budžeta sastādīšanu: Elīna Immere, tel.27111252, 
elina@kurzemesnvo.lv (individuāli vienojoties par laiku un tikai līdz 30.01.2017.);
Vispārīgas konsultācijas krievu valodā, tai skaitā pieteikumu sagatavošanai: Rita Rozentāle, tel. 26544088,
rita@kurzemesnvo.lv


Apstiprināti sadarbības projekti Latvijas – Francijas partnerības programmā "OSMOZE"

 

Rīgā šī gada 10. februārī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Ārlietu un starptautiskās attīstības ministrijas sadarbības Hubert Curienpartnerības programmas „Osmoze” Latvijas – Francijas atlases komisijas pārstāvju sanāksmē tika apstiprināti pieci zinātniskās sadarbības projekti.

Apstiprinātie projekti:

·        “Bakteriālo ogļskābes anhidrāžu multivalentie inhibitori: molekulārā inovācija pretinfekcijas līdzekļu laukā” –  Organiskās sintēzes institūts (projekta vadītājs Dr.chem. Raivis Žalubovskis);

·        “Nanodaļiņu iemaisīšana metāliskos sakausējumos ar impulsveida elektromagnētisko iedarbību” – Latvijas Universitātes Fizikas institūts (projekta vadītājs Dr. phys. Andris Bojarēvičs);

·        “ALD uz grafēna pielietojumam optiskos biosensoros” – Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts (projekta vadītājs Dr.chem. Donāts Erts);

·        “Dipola blokādes/antiblokādes efekta kontrole Ridberga atomu ansambļos ar elektromagnētiskā lauka palīdzību” – Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts (projekta vadītāja Dr. phys. Teodora V. Kirova);

·        “Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma tiesību salīdzinošs pētījums” – Latvijas Kultūras akadēmija (projekta vadītāja Anita Vaivade,  PhD in Arts).

Projektu īstenošana notiks 2016. – 2017. gadā, paredzot sadarbības vizītes abu pušu zinātniekiem Latvijā un Francijā. Latvijas un Francijas zinātniskās institūcijas iesniedza kopējus projektus par sadarbību divu gadu periodā mobilitātes pasākumu ietvaros, lai izstrādātu vai sekmētu augsta līmeņa zinātnisko pētījumu īstenošanu un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādi.

Ar apstiprināto projektu iesniedzējiem no Latvijas puses līgumus slēgs Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Šī bija jau astotā reize, kad Latvijas – Francijas partnerības programmā „Osmoze” tika apstiprināti zinātniskās pētniecības sadarbības projekti. Plānots, ka nākamais projektu konkurss tiks izsludināts 2017. gada 1. februārī, bet devītā Latvijas – Francijas atlases komisijas pārstāvju sanāksme notiks 2017. gada novembra otrajā pusē Parīzē.


Slovākijas stipendijas 2016./2017. akadēmiskajam gadam

Līdz 2016. gada 30. aprīlim iespējams pieteikties Slovākijas stipendijām, lai studētu un veiktu pētniecības darbu Slovākijā 2016./2017. akadēmiskajā gadā.

Šīm stipendijām var pieteikties Latvijas augstskolu:

·              studenti uz 1–2 semestriem maģistra studijām;

·              studenti uz 1–12 mēnešiem doktora studijām;

·              pasniedzēji, pētnieki un mākslinieki uz 1–12 mēnešiem, lai lasītu lekcijas, veiktu pētniecības darbu vai radītu mākslas darbus.


Stipendijai jāpiesakās tiešsaistē Slovākijas Akadēmiskās informācijas aģentūras mājaslapā
 www.scholarships.sk, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Uzreiz pēc tam visi dokumenti un Slovākijas augstskolas ielūguma vēstules oriģināls jānosūta pa pastu Slovākijas Akadēmiskās informācijas aģentūrai. Pieteikšanās sistēma tiek atvērta ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms pieteikšanās beigu datuma.

Iesniedzamo dokumentu saraksts, stipendiju apjoms, vērtēšanas kārtība un cita informācija ir atrodama interneta vietnē www.scholarships.sk.

Pieteikšanās termiņš – 2016. gada 30. aprīlis (līdz plkst. 16:00 pēc Centrāleiropas laika), ja grib studēt vai veikt pētījumus 2016./2017. akadēmiskajā gadā.

Nākamais pieteikšanās termiņš – 2016. gada 31. oktobris (līdz plkst. 16:00 pēc Centrāleiropas laika), ja grib studēt vai veikt pētījumus 2016./2017. akadēmiskā gada pavasara semestrī.


Informācija ievietota, pamatojoties uz Slovākijas Republikas vēstniecības Rīgā 2016. gada 3. februāra vēstuli Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai.


Liepājas Kultūras pārvalde izsludina projektu konkursu
Lai Liepājā veicinātu jaunrades procesus un pilsētas iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs, Liepājas Kultūras pārvalde izsludina kultūras projektu konkursu, paredzot sadalīt 40 000 eiro lielu līdzfinansējumu. Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Liepājā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums pilsētai. Projektu pieteikumus var iesniegt no 25. janvāra līdz 22. februārim. Rezultāti būs zināmi pēc 14. marta.
Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Liepājas pilsētai nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu dažādās kultūras nozarēs, kā arī starpdisciplinārus projektus.
2016. gadā projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi, nosakot projektu realizēšanas termiņu no 2016. gada 27. marta līdz 2017.gada 26. martam. Pirms iesniegt projektu, aicinām iepazīties ar NOLIKUMU. Piešķirtā finansējuma apjoms vienam projektam ir no 500 EUR līdz 5000 EUR.
2016. gada projektu konkursa prioritātes ir kultūras aktivitātes un procesi, kas:
            - piedāvā jaunu un inovatīvu kultūras ideju realizēšanu Liepājā, kas spēj radīt rezonansi un būt unikālas Latvijas un starptautiskā mērogā;
            - sekmē radošo industriju attīstību;
            - vērsti uz Liepājas kultūras vērtību (mantojums, mūzika, māksla, kino, teātris, dizains un arhitektūra) apzināšanu, dokumentēšanu vai popularizēšanu Liepājas, Latvijas un starptautiskā mērogā;
             - veicina starptautisku pasākumu (meistarklases, izstādes, lekcijas, seminārus, koncertus u.c.) norisi Liepājā;
              - nodrošina pētījumus par Liepājas kultūras un mākslas telpu (tajā skaitā - kultūrvēsturiskā mantojuma, Liepājas lomas Latvijas 100 simtgades kontekstā un Liepājas kultūras procesu izpēte);
             - nodrošina starptautiskas kultūras un mākslas rezidences Liepājā.
Informācijas avots: http://liepajaskultura.lv/lv/projekti/liepajas-kulturas-parvaldes-2016-gada-kulturas-projektu-konkurss/


2016. gada konkurss Latvijas filmu demonstrēšanas, marketinga un nozares profesionāļu tālākizglītības atbalstam
Nacionālais kino centrs (NKC) 25.01.2016. izsludina 2016. gada konkursu ar pieejamo finansējumu EUR 120 000 apmērā Latvijas filmu demonstrēšanas, marketinga un nozares profesionāļu tālākizglītības atbalstam.
Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot sekojošus projektus, kas īstenojami gada laikā no to iesniegšanas konkursā:
1) jaunāko Latvijas filmu marketinga aktivitātes profesionālai filmu demonstrēšanai (DCP formātā) kino izrādīšanas vietās visā Latvijā, par katru filmu iesniedzot atsevišķu projektu;
2) jaunāko Latvijas filmu sistemātiska un regulāra demonstrēšana, nodrošinot šo filmu ģeogrāfiski vienmērīgu izplatīšanu filmu programmās (ne mazāk kā 3 filmas) Latvijā un/vai tās diasporā;
3) Latvijas filmu, kas atlasītas konkursa kārtībā, marketinga aktivitātes to dalībai nozīmīgos starptautiskos filmu mākslas pasākumos;
4) Latvijas filmu projektu, kas atlasīti konkursa kārtībā, marketinga aktivitātes to dalībai ES kultūras atbalsta programmas “Radošā Eiropa” audiovizuālās jomas apakšprogrammas (turpmāk – MEDIA) atbalstītajos filmu projektu tirgos ārvalstīs;
5) Latvijas filmu nozares profesionāļu dalība MEDIA atbalstītajos tālākizglītības kursos un semināros ārvalstīs;
6) tālākizglītības kursu un semināru rīkošana Latvijas filmu nozares profesionāļiem Latvijā.
Jaunākās Latvijas filmas šī konkursa izpratnē ir Latvijas filmas, kuru nacionālās pirmizrādes nav notikušas pirms 2016. gada 1. janvāra un kuru izplatīšana tiek plānota 2016. un 2017. gadā.
Projektu iesniegšanas termiņš ir atvērts līdz 2016. gada 30. novembra plkst. 12:00 visiem projektu veidiem, izņemot nolikuma 3.2. punktā minētos projektus (jaunāko Latvijas filmu sistemātiska un regulāra demonstrēšana), kuri iesniedzami laika posmā no 2016. gada 2. maija līdz 31. maijam plkst. 12:00.
Projektu izvērtēšana notiek reizi mēnesī pēc 1. datuma. Projekti, kas iesniegti pēc attiecīgā mēneša 1. datuma, tiek izvērtēti nākamajā mēnesī pēc 1. datuma.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.
Informācijas avots: http://nkc.gov.lv/finansejums/izsludinati-konkursi/Plānots otrais projektu konkurss INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros
Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – programma) ietvaros 2016.gada 1.martā plānots izsludināt 2.projektu konkursu.

Programmas mērķis ir stiprināt integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību, lai padarītu Baltijas jūras reģionu inovatīvāku, vieglāk pieejamu un ilgtspējīgāku.

Pieteikties atbalstam varēs valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi, uzņēmumi no astoņām Eiropas Savienības valstīm (Latvijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas un atsevišķiem Vācijas apgabaliem), kā arī Norvēģijas.

Projekta partnerībā jāiesaista vismaz trīs partneri no trim dažādām programmas teritorijas valstīm.

Projektu partneri, pēc konkursa izsludināšanas 2016.gada 1.martā, aicināti iesniegt aizpildītu projekta idejas veidlapu programmas Vadošajai iestādei/Kopīgajam sekretariātam līdz 2016.gada 12.maijam. Projekta idejas veidlapu izvērtējums sagaidāms 2016.gada septembrī. Tās projektu idejas, kas tiks uzaicinātas aizpildīt pilnu projekta veidlapu, plānots izvērtēt līdz 2017.gada maijam.

Ņemot vērā, ka programmas valoda ir angļu valoda, projektu pieteikumi iesniedzami angļu valodā.

Plašāka informācija par programmas 2.kārtas konkursa nosacījumiem būs pieejama pilnajā konkursa paziņojumā.

Informācija par programmu un cita noderīga informācija atrodama Programmas interneta vietnē (informācija angļu valodā). Īsa informācija par programmu pieejama arī latviešu valodā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta vietnē.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno Nacionālās atbildīgā iestādes funkcijas, kas nodrošina Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam koordināciju Latvijā.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazināties ar programmas Vadošās iestādes/Kopīgā sekretariāta pārstāvjiem, tālr.: +371 6735 735 7368, e-pasts: info@eu.baltic.net

Informācijas avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Interreg Baltijas jūras reģiona programmas kopīgais sekretariāts


Zaļo tehnoloģiju inkubatora pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumu saņēmējiem pieejams papildu finansējumu

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atbalstītajām aktivitātēm ir izveidojies finansējuma ietaupījums, tāpēc Ekonomikas ministrija rosina pārdalīt finansējumu starp programmas aktivitātēm.

Ministrija izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi grozījumus Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtībā, kas pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumu saņēmējiem palielina pieejamo finansējumu 1 090 000 EUR apmērā, no kura 70% ir paredzēti pirmsinkubācijas pakalpojumu sniegšanai. Tāpat plānots pagarināt Programmas īstenošanas termiņu līdz 2017. gada 31. decembrim.

Programmas atbalstītās kārtas ir noslēgušās un šobrīd norit 15 atklāta projektu konkursa projektu īstenošana un 24 neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošana. Tāpat notiek arī iepriekš noteiktā projekta – Zaļo tehnoloģiju inkubators - īstenošana, kas nodrošina pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumus.

Biznesa ideju autori uz inkubācijas pakalpojumu saņemšanu pieteikties nevar, jo šie pakalpojumi tiek sniegti vienlaicīgi ar neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanu. Tomēr līdz ar grozījumu spēkā stāšanās brīdi, Zaļo Tehnoloģiju inkubators izsludinās 6. kārtas uzsaukums, uz kuru biznesa ideju autori varēs iesniegt biznesa idejas pieteikumu, aizpildot anketu Zaļo Tehnoloģiju inkubatora tīmekļa vietnē www.giic.lv/atbalsts/anketa, un pretendēt uz atbalstu no EUR 5 000 līdz EUR 10 000.

Pirmsinkubācijas fonda mērķis ir veicināt jaunu komercdarbības aktivitāšu uzsākšanu, sniedzot atbalstu fiziskām personām un komersantiem inovatīvu biznesa ideju izstrādei un sākotnējai pārbaudei Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atbalstītajās jomās, lai veicinātu komercdarbības pieaugumu. Pirmsinkubācijas pakalpojumus sniedz SIA "Green Industry Innovation Center", kas rīko pirmsinkubācijas biznesa ideju atlases kārtu uzsaukumus.

Kopš programmas īstenošanas uzsākšanas, interese par pirmsinkubācijas pakalpojumiem ir liela.Laika posmā no 2014. gada jūlija līdz 2015. gada oktobrim ir bijuši 5 pirmsinkubācijas biznesa ideju uzsaukumi un ir iesniegtas 379 biznesa idejas, no kurām 81 ir atbalstītas. Turklāt vidēji 50% no apstiprinātajiem projektu iesniegumiem ir saņēmuši pirmsinkubācijas pakalpojumus, kas liecina par pozitīvu pirmsinkubācijas pakalpojumu ietekmi uz tālāko biznesa ideju attīstīšanos.

Detalizēti ar saskaņošanai nodotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.


Izsludināts konkurss Erasmus+ politikas iniciatīvu eksperimentēšanas projektiem izglītības, mācību un jaunatnes jomā

Eiropas Komisija (EK) 2015. gada 15. decembrī izsludinājusi konkursu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 3. pamatdarbības centralizētajā aktivitātē – atbalsts politikas reformām: politikas inovācijas iniciatīvas – Eiropas politikas eksperimentēšanas projekti izglītības, mācību un jaunatnes jomā, ko vada augsta līmeņa valsts pārvaldes iestādes.

Aktivitāti centralizēti administrē EK izpildaģentūra EACEA.

Uzaicinājuma iesniegt projektu priekšlikumus vispārīgais mērķis ir veicināt izglītības un mācību sistēmu, kā arī jaunatnes politikas efektivitātes un lietderīguma uzlabošanu, apkopojot un izvērtējot pierādījumus par inovatīvu politikas pasākumu sistēmisko ietekmi. Uzaicinājums nosaka atbilstošo valstu augsta līmeņa valsts pārvaldes iestāžu iesaistīšanos, un rūpīgu un plaši atzītu tādu novērtēšanas metožu izmantošanu, kuras pamatotas ar laukizmēģinājumiem (eksperimentiem).

Šī uzaicinājuma prasība attiecībā uz minimālo projekta partnerības sastāvu ir: četras struktūras, kas pārstāv trīs Erasmus+ programmas valstis. Laukizmēģinājumiem jānotiek vismaz trīs atbilstošās valstīs, kuru ministrijas (vai deleģētās struktūras) ir iesaistītas projektā. Priekšlikumus ir tiesīgas iesniegt tikai juridiskās personas, kas atbilst konkursa nosacījumiem.

Projektu priekšlikumu iesniegšana un izvērtēšana notiks divos posmos: iepriekšējo priekšlikumu un pilno priekšlikumu posms.

Kopējais budžets, kas pieejams projektu līdzfinansēšanai saskaņā ar šo EK uzaicinājumu ir 14 milj. eiro. Tā sadalījums starp darbības jomām ir šāds:

·       Izglītība un mācības - 12 milj. eiro;

·       Jaunatne - 2 milj. eiro.

Viena projekta maksimālais Eiropas Savienības (ES) finansējums var būt 2 000 000 eiro.

ES finansiālais atbalsts nedrīkst pārsniegt 75 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

·       Detalizēta informācija par aktivitāti ir pieejama EK izpildaģentūras EACEA mājaslapā.

·       Izsludinātā 2016. gada konkursa dokumentācija, pieteikuma veidlapa, pievienojamie dokumenti, pieteikuma sagatavošanas vadlīnijas u.c. noderīga informācija pieejama šeit: www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus.

Pieteikuma pakete jāiesniedz tiešsaistē (on-line) EACEA, izmantojot attiecīgo e-veidlapu (https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en), kura ir pilnībā aizpildīta un kurai pievienoti visi attiecīgie pielikumi un apliecinošie dokumenti. Pieteikuma veidlapas, kas neietver visu nepieciešamo informāciju un kas nav iesniegtas tiešsaistē pirms noteiktā termiņa beigām, netiks izskatītas.

Iesniegšanas termiņi:

·       iepriekšējie priekšlikumi: 2016. gada 14. aprīlis (plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas laika) (visi pretendenti, kuri iesnieguši iepriekšējos priekšlikumus, saņems iepriekšējas atlases rezultātus un iepriekšējā priekšlikuma novērtējuma kopsavilkumu);

·       pilnie priekšlikumi: 2016. gada 13. oktobris (plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas laika).

Apstiprināts projekts ir jāuzsāk laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 28. februārim. Projekts ir jāīsteno 24–36 mēnešu laikā.

Informatīvs seminārs augsta līmeņa valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjiem notiks Briselē, 2016. gada 27. janvārī.

E-pasts saziņai: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


Publicētas pieteikuma formas 1.marta projektu uzsaukumiem ES programmā „Eiropa pilsoņiem”

Izsludināti 2016.gada 1.marta projektu konkursi ES programmā "Eiropa pilsoņiem". Pašvaldības un tām padotās iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas iesniegt projekta pieteikumus ES programmā „Eiropa pilsoņiem”.

ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem. Programma veicinās pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē. 

 

Plašāka informācija par 2016.gada 1.marta uzsaukums:

 
1.darbība „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (European Remembrance) 

Projektu iesniegšanas termiņš: 1.marts 
Projektu aktivitāšu uzsākšana: No 01.08.2016. līdz 31.01.2017. 
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija 
ŠEIT 

 

2.darbība „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība” (Democratic engagement and civic participation)


2.1.apakšpasākums „Pašvaldību sadraudzība” (Town Twinning) 

Projektu iesniegšanas termiņš 1.kārtā: 1.marts 
1.kārtas projektu aktivitāšu realizēšana: No 01.07.2016. līdz 31.03.2017. 
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija ŠEIT 

2.2.apakšpasākums „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) 

Projektu iesniegšanas termiņš 1.kārtā: 1.marts 
1.kārtas projektu aktivitāšu uzsākšana: No 01.07.2016. līdz 31.12.2016. 
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija 
ŠEIT 

2.3.apakšpasākums „Pilsoniskās sabiedrības projekti” (Civil Society Projects) 

Projektu iesniegšanas termiņš: 1.marts 
Projekta aktivitāšu uzsākšana: No 01.08.2016. līdz 31.01.2017. 
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija 
ŠEIT 

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi ikgadējās prioritātes programmas turpmākajiem darbības gadiem. Iepazīties ar prioritātēm var gan EACEA mājas lapā, gan lasot atsevišķu un detalizētāku dokumentu ŠEIT

Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā EACEA mājas lapā ŠEIT 
 („Europe for Citizens” slejā, kolonnā „User Guides”) 

Prezentācija PIC koda iegūšanai ŠEIT 

Video kā iegūt PIC kodu (No Erasmus+: Jaunatne darbībā programmas) ŠEIT 

Tehnisku problēmu gadījumā ar pieteikuma veidlapu var sazināties ar ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punktu Latvijā vai pa tiešo Izpildaģentūras e-pastu: eacea-helpdeskec.europa.eu (tel. +32 229 90705) 

http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en (Helpdesk service)
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
21-03-2023