Talsu Mūzikas skola


 

Talsu Mūzikas skola uzņem audzēkņus 2019./2020. mācību gadam

7 – 9 (10) gadus vecus bērnus izglītības programmās:

 • Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle un akordeona spēle
 • Stīgu instrumentu spēle – vijoles un čella spēle
 •  Pūšaminstrumentu spēle – klarnetes, saksofona, flautas, mežraga, trompetes, trombona, eifonija un tubas spēle
 • Vokālā mūzika – Kora klase
 • Sitaminstrumentu spēle

Nepieciešamie dokumenti:

 • iesniegums (speciāla veidlapa)
 • ārsta izziņa par veselības stāvokli
 • 1 fotogrāfija (3x4cm)
 • uzrādīt personu apliecinošu dokumentu

Konsultācijas:  3. un 4. jūnijā no 14.00 līdz 18.00

Uzņemšana: 3. un 4. jūnijā no 16.00 līdz 18.00,

Talsu Mūzikas skolā, Lielajā ielā 19/21, Talsi

Uzņemšanas prasības:

 • nodziedāt brīvi izvēlētu dziesmu
 • atkārtot ar balsi 3 – 4 skolotāja spēlētas vai dziedātas melodiskas
 • frāzes (2 – 4 taktu apjomā);
 • atkārtot ar plaukstām 3 – 4 ritma frāzes

Kontakttālrunis: 63291704

 

Talsu Mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojums
Talsu Mūzikas skolas nolikums

Talsu Mūzikas skola ir pašvaldības izglītības iestāde profesionālas ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai. 

Skolas darbības mērķis:

·        sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

·        sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes profesionālas izglītības turpināšanai vidējās izglītības mācību iestādēs;

·        veidot audzēkņu muzikālās intereses, sagatavot izglītotus mūzikas klausītājus, kā arī veicināt viņu iesaistīšanos pašdarbības kolektīvos (koros, orķestros).

Talsu Mūzikas skola dibināta 1955. gadā.
Skola akreditēta līdz 2024. gada 27. maijam

Skolas vadība:

Raitis Rērihs  - direktors  
Sandra Lielanse  - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 

 

KONTAKTI:

Skolas adrese: Lielā iela 19/21, Talsi,  LV 3201
Tālruņi: 

63291704 (administrācija);
63222610 (dežurants)

e-pasts: muzikasskola@talsi.lv

Direktors 26542322
Direktora vietniece 26125846

Metodisko komisiju vadītāji:

 • Klavierspēlē Dace Zaure  
 • Stīgu instrumentu spēlē Anda Kostanda  
 • Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē Artis Balmanis
 • Kora klasē un akardeona spēlē Agrita Priedniece      
 • Teorētisko priekšmetu apguvē Inta Udodova       

 

 


Talsu Mūzikas skolas izglītības programmas un pedagogi:   


Taustiņinstrumentu spēle

            Klavierspēle  

                       Gita Amoliņa

                        Valentīna Andronova

                        Sandra Kārkliņa

                        Maija Lagzdiņa

                        Gunita Pauliņa

                        Daiga Rūtenberga

                        Ilze Vaice

                        Dace Zaure     

            Akordeona spēle

                        Agrita Priedniece

Stīgu instrumentu spēle

            Vijoles spēle

                        Anda Kostanda

                        Una Plezere

            Čella spēle

                        Līga Balga

Pūšaminstrumentu spēle

            Metāla pūšaminstumentu spēle (trompete, trombons, mežrags, eifonijs, tuba)

                        Artis Balmanis

                        Viesturs Ozols

                        Raitis Rērihs

                        Jānis Smilga

            Klarnetes spēle

                         Armands Ulmanis

            Saksofona spēle

                        Līva Birkenšteina

            Flautas spēle

                        Brigita Dravniece

                        Lineta Mūrniece

Sitaminstrumentu spēle

                        Artis Balmanis

                        Madara Rozentāle

Vokālā mūzika

            Kora klase

                        Sandra Lielanse

                        Agrita Priedniece

 

Mūzikas teorijas priekšmetu pedagogi

                        Ināra Pirvica

                        Inta Udodova


Audzēkņu uzņemšana 

Uzņemšana Talsu Mūzikas skolā notiek saskaņā ar “Izglītības likumu”, “Profesionālās izglītības likumu”  un skolas izstrādātajiem “Noteikumiem par audzēkņu uzņemšanu”. 

Skola uzņem 7 – 10 gadus vecus bērnus. 

Audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai nosaka individuāli pārbaudot:

1)      muzikālās dotības – muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu;

2)      vispārējo fizisko attīstību. 

Iestāšanās prasības 1. klasē:

 1. Nodziedāt  brīvi izvēlētu dziesmu
 2. Atkārtot ar balsi 3 – 4 skolotāja spēlētas vai dziedātas melodiskas frāzes (2 – 4 taktu apjomā)
 3. Atkārtot ar plaukstām 3 – 4 ritma frāzes (2 – 4 taktu apjomā) 

Nepieciešamie dokumenti:

 1. Vecāku iesniegums (speciāla veidlapa)
 2. Dzimšanas apliecības kopija
 3. Ārsta izziņa par veselības stāvokli
 4. Izziņa par deklarēto dzīvesvietu
 5. Fotogrāfija (3x4) 

KONTAKTI:

Skolas adrese: Lielā iela 19/21, Talsi,  LV 3201
Tālruņi:  632 91704 (administrācija);
632 22610 (dežurants)
e-pasts: muzikasskola@talsi.lv

Raitis Rērihs  (direktors) - 26542322
Sandra Lielanse (direktora vietniece) – 26125846

Metodisko komisiju vadītāji:

 • Klavierspēlē Dace Zaure  
 • Stīgu instrumentu spēlē Anda Kostanda            
 • Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē Artis Balmanis
 • Kora klasē Agrita Priedniece      
 • Teorētisko priekšmetu apguvē Inta Udodova        

 

 

 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
09-12-2022