Ceturtdiena, 23. marts
Šodien sveicam: Mirdza, Žanete, Žanna

 

26.08.2019.

Talsu Mūzikas skola  2019.-2020.mācību gadā aicina  darbā direktora vietnieku/-ci izglītības jomā (1 slodze).

 

CV un pieteikuma vēstuli līdz 2019.gada 9.septembrim sūtīt uz muzikasskola@talsi.lv

Plašāka informācija pa tālruni 26542322. 

(direktors Raitis Rērihs)​

23.08.2019.

Izsludināts atklāts konkurss uz vakanto pirmsskolas izglītības skolotāja amata vietu Vandzenes PII "Zīlīte"

 

Vandzenes pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” izsludina atklātu konkursu uz vakanto PI skolotāja amata vietu uz noteiktu laiku. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

 Pretendentam jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • pretendenta aptaujas anketa; 
 • izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas; 
 • CV.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.662;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • Komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pieteikumu konkursam var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada Vandzenes PII „Zīlīte”, adrese: Vandzenes PII „Zīlīte”, Vandzenes pagastā, Talsu novadā, LV-3281, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada Vandzenes PII „Zīlīte”, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz vakanto PI skolotāja amatu Talsu novada Vandzenes PII „Zīlīte””.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu līdz 30.augusta plkst.13:00, pēc šī termiņa iesniegtie/iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks  vērtēti.

 


20.08.2019.

 

Valdemārpils vidusskola aicina pastāvīgā darbā uz pilnu slodzi

Sociālo pedagogu (profesijas kods 235901)

 Prasības pretendentam:

 • Nepieciešama darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība;
 • Vēlama pieredze veicamajā amatā;
 • Prasme dokumentu sagatavošanā;
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas prasmes;
 • Erudīcija un informētība par pieejamajiem darba resursiem pašvaldībā un valstī;
 • Jāorientējas sociālā un psiholoģiskā atbalsta procesos un sistēmā; 
 • Spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā.

 Galvenie pienākumi:  

 • Veikt sociālpedagoģisko darbu ar skolēniem;
 • Izvērtēt iespējamās riska grupas, veikt skolēnu sociālo apstākļu analīzi un faktu izpēti, veidot datu bāzes;
 • Veikt pētniecisku darbu un veidot individuālās korekcijas palīdzības programmas;
 • Piedalīties un novērot skolēnu mācību procesa laikā, sniegt ieteikumus audzināšanas darba plānošanā un īstenošanā;
 • Konsultēt, informēt un sniegt atbalstu skolēniem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem sociālpedagoģisko jautājumu un konfliktu risināšanas gadījumos;
 • Izvērtēt un risināt konfliktu skolēnu starpā, starp skolēnu un pedagogu, starp vecāku un pedagogu;
 • Organizēt profilakses pasākumus skolēnu sociālo un delinkventās uzvedības novēršanā;
 • Pārstāvēt skolēnu intereses tiesībsargājošās iestādēs normatīvos aktos paredzētajā kārtībā;
 • Veidot sadarbību ar citām izglītības iestādēm, valsts un nevalstiskajām organizācijām skolēnu sociālās integrācijas mērķu sasniegšanā;
 • Piedalīties iestādes pedagoģiskajās sēdēs un citās sanāksmēs, kurās tiek izskatīti jautājumi par skolēniem, paust savu viedokli un iesniegt ierosinājumus, aizstāvēt skolēnu intereses.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums;
 • Curriculum Vitae;
 • izglītības dokumentu kopijas;
 • pēdējos 3 gados apgūtu amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Valdemārpils vidusskolas kancelejā, (Skolas ielā 3, Valdemārpilī, Talsu novadā, LV-3260) vai iesūtīt   e-pastā valdemarpils.vidusskola@talsi.lv.

Pieteikums gaidīsim  līdz 2019. gada 28.augustam.

Saskaņā ar amata klasifikāciju un Talsu novada pašvaldības izpilddirektora 20.03.2019. apstiprināto štatu sarakstu amata atlīdzība 710,00  EUR.

 


Sabiles pirmsskolas izglītības iestāde “Vīnodziņa” aicina darbā pirmsskolas skolotāju

(2 slodzes)

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Iesniegums,
 • Pretendenta aptaujas lapa,
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
 • Mūzikas nodarbības vai tematiska pasākuma apraksts

Dokumentus iesūtīt pa pastu, norādot adresātu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Sabiles pirmsskolas izglītības iestādē “Vīnodziņa” ar norādi “Konkursam uz vakanto pirmsskolas skolotāja amatu”. (Adrese: Abavas iela 5, Sabile, LV-3294)

Tālrunis uzziņām: 29341409

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 26. augusts  plkst. 17.00

NOLIKUMS

 


 

 

Pastendes PII “Ķipars” no šā gada 14. oktobra uz noteiktu laiku aicina darbā pirmsskolas skolotāju

Prasības kandidātiem:

 • Atbilstoša pedagoģiskā izglītība (var būt arī pedagoģijas students/te)
 • Prasme plānot un organizēt pedagoģisko darbu bērnu grupā
 • Vēlme strādāt.

CV sūtīt uz e-pastu: pastendespiikipars@talsi.lv līdz 2019. gada 14. septembrim.

 


Laucienes pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”

aicina darbā skolotāja palīgus (2 štata vietas) uz nenoteiktu laiku no š.g. 1.septembra

Pretendentam jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantam.

Darba alga pirms nodokļu nomaksas – 478.00  EUR mēnesī.

Pretendentam jāiesniedz Curriculum Vitae (CV)

Pieteikums jāiesūta uz e-pasta adresi: laucienespiibitite@talsi.lv  vai pa pastu : PII “ Bitīte”

“ BitItes”,Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV -3285 ( ar norādi “ skolotāja palīga vakance”) , vai personīgi līdz 20. augustam plkst.16.00

 


6.08.2019.

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola aicina darbā vispārējās vidējās izglītības angļu valodas  skolotāju no 2019. gada 1. septembra

Darba alga, pamatojoties uz 5.07.2016.Ministru kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 8.punktu – ne mazāka kā 710,00 EUR mēnesī par 1,0 slodzi.

 Pretendentam jāiesniedz dokumenti:

 • pretendenta iesniegums;
 • motivācijas vēstule;
 • Curriculum Vitae;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Lūdzam pieteikuma dokumentus iesūtīt pa pastu vai e-pastu.

Pieteikums jāiesūta, jāiesniedz vai jānodrošina tā saņemšana pa pastu vai e-pastu līdz 2019.gada 22. augustam plkst. 14:00.

 

E-pasts: vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv
Adrese: K.Mīlenbaha iela 30, Talsi.
Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā. 

Tālrunis uzziņām: direktores. p.i. Dana Kalašņikova, tel. 26525288

 


01.08.2019.

 

Sabiles pamatskola aicina darbā apkopēju

Sabiles pamatskola aicina darbā apkopēju, 1,0 slodze no 26.augusta.

Pretendentam jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantam un Izglītības likuma 50.pantam.

Bruto mēnešalga 462.00 EUR

Pretendentam jāiesniedz Curriculum Vitae (CV).

Lūdzam dokumentu iesūtīt pa e-pastu vai iesniegt personīgi Sabiles pamatskolā ar norādi: Sabiles pamatskolas direktorei. 

Pieteikums jāiesūta, jāiesniedz vai jānodrošina tā saņemšana pa pastu līdz 2019. gada 15.augustam 14:00.

E-pasts: rudite.blaze@talsi.lv
Adrese: Ventspils iela 17A, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Tālrunis uzziņām: direktore Rudīte Blāze 26139376

 


30.07.2019.

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene” (reģistrācijas Nr. 90000011944)

izsludina konkursu uz

sociālā aprūpētāja amatu  (profesijas kods 3412 01)

bruto mēneša darba alga 600,00 EUR (40 stundas nedēļā, 1,0 slodze)

 

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkura pilngadīga persona, kura iesniegusi pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstoša  pirmā līmeņa augstākās izglītības dokumenta kopija;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt slēgtā aploksnē “Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, LV-3285, vai iesūtīt e-pastā pansionatslauciene@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz sociālā darbinieka amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 12. augustam plkst. 13.00, pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

KONKURSA NOLIKUMS

 


 Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz

Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas

būvinženiera amatu

(profesijas kods 2142 01)

 Talsu novada pašvaldība aicina darbinieku, kurš spēj ar profesionālu un mērķtiecīgu darbību nodrošināt pašvaldības būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes sagatavošanas organizēšanu un uzraudzību, kā arī būvniecības procesa īstenošanas uzraudzību.  Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām pieteikumu!   

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Augstākā izglītība būvniecības nozarēs (vai būvniecības jomas pēdējā kursa students);
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas prasmes;
 • Spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā;
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Izvērtēt un sagatavot projektēšanas uzdevumus būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei pašvaldības objektiem;
 • Plānot un uzraudzīt projektēšanas procesu, organizēt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē iesaistīto dalībnieku sadarbību;
 • Izvērtēt pašvaldības vajadzībām izstrādātos būvprojektus;
 • Plānot nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai pašvaldības būvprojektos un būvobjektos;
 • Amata kompetences ietvaros nodrošināt un veikt attiecīgo līgumu izpildītāju darbības kontroli;
 • Nodrošināt ikgadēju ES projektu ietvaros uzbūvēto objektu apsekošanu, kvalitātes kontroli;
 • Amata kompetences ietvaros piedalīties iepirkuma procedūru sagatavošanā;
 • Amata kompetences ietvaros sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV, vēlams Europass formā);
 • Motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas (vai augstskolas izziņa par studiju programmu un kursu);
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).

Pretendents var iesniegt B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju un pēdējos trīs gados apgūtu amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt   e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas būvinženiera amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 12. augustam  plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Saskaņā ar amata klasifikāciju Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas būvinženiera amata atlīdzība no 900,00 EUR  līdz  1190,00 EUR

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 

 


 Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz

Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas

Plānošanas daļas vadītāja amatu

(profesijas kods 2164 01)

 Talsu novada pašvaldība aicina darbinieku, kurš spēj ar profesionālu un mērķtiecīgu darbību nodrošināt pašvaldības telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un īstenošanas uzraudzību.  Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām pieteikumu!   

 Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Vismaz II līmeņa augstākā izglītība inženierzinātnēs, telpiskās attīstības plānošanā, ģeogrāfijā, arhitektūrā vai cita II līmeņa augstākā izglītība;
 • Pieredze teritorijas attīstības plānošanā;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas prasmes;
 • Spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā;
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:  

 • Organizēt, vadīt un piedalīties teritorijas plānojuma un tematisko plānojumu izstrādē, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē;
 • Vadīt un koordinēt detālplānojumu  un lokālplānojumu izstrādi;
 • Veikt attīstības plānošanas dokumentu uzraudzību;
 • Plānot attīstības plānošanas dokumentu izstrādes laiku;
 • Grafiku, darbu izpildes termiņus, resursus un izmaksas;
 • Izvērtēt attīstības dokumentus un ierosināt teritorijas plānojuma, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, tematisko plānojumu, nozaru plānu uzlabošanai nepieciešamos pasākumus;
 • Organizēt teritorijas plānojumu sadaļas pārraudzību būvniecības uzsākšanas periodā;
 • Sagatavot priekšlikumus zemes lietošanas mērķu noteikšanai;
 • Amata kompetences ietvaros piedalīties iepirkuma procedūru sagatavošanā;
 • Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (Curriculum Vitae; norādīt pieredzi teritorijas attīstības plānošanā, darbā ar TAPIS, Autocad vidi, ĢIS programmatūrām); 
 • Motivācijas vēstule;
 • Atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).

Pretendents var iesniegt B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju un pēdējos trīs gados apgūtu amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt   e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 12. augusta plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

 Saskaņā ar amata klasifikāciju Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāja amata atlīdzība noteikta no 1083,00 EUR  līdz  1287,00  EUR

 Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 

 


Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina atklātu konkursu uz

pašvaldības policijas inspektora amatu

 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā policijas inspektoru, kurš spēj identificēt un novērst sabiedriskās kārtības pārkāpumus, novērtēt un analizēt sava darba rezultātus un amata kompetences ietvaros pieņemt patstāvīgus lēmumus

 Prasības pretendentiem (-ēm):

 •  Atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta  pirmās daļas prasībāmVēlama atbilstoša vai līdzīga amata pienākumu izpilde (informāciju norādīt CV)
 • Pašvaldības policijas darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas  prasmes;
 • Zināšanas un izpratne par amata pienākumu izpildi.

Galvenie pienākumi: 

 • Veikt patrulēšanu un nodrošināt sabiedrisko kārtību;
 • Veikt likumpārkāpumu profilaksi;
 • Veikt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli;
 • Veikt pārkāpumos vainīgo personu noskaidrošanu, pierādījumu savākšanu un fiksēšanu;
 • Veikt pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanas kontroli.

Iesniedzamie dokumenti:

 Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējo 3 gadu laikā apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz pašvaldības policijas  inspektora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 19.augusta plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Pašvaldības policijas inspektoram noteikts summētais darba laiks un stundas tarifa likme  5,20 EUR/stundā

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 


Lībagu sākumskola aicina darbā sākumizglītības skolotāju

ar tiesībām mācīt angļu valodu vai sākumizglītības skolotāju un angļu valodas skolotāju

Lībagu sākumskola aicina darbā uz noteiktu laiku sākumizglītības skolotāju ar tiesībām mācīt angļu valodu 1. - 4. klasei uz pilnu slodzi vai sākumizglītības skolotāju un angļu valodas skolotāju uz nepilnu slodzi.

Darba alga, pamatojoties uz 2016. gada 5 jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, sākot no EUR 710,00 mēnesī par 1,0 slodzi.

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoša 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
 • Jāatbilst Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta prasībām.
 • Vēlama pieredze sākumizglītības skolotāja un/vai angļu valodas skolotāja darbā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

 • gatavot izglītības programmas un mācīt latviešu valodu, matemātiku, citus mācību priekšmetus un/vai angļu valodu, atbilstoši ieteiktajam mācību plānam;
 • gatavot, izraudzīties un novērtēt testus un uzdevumus, lai attīstītu skolēnu domāšanu, noteiktu to sekmju līmeni un, ja nepieciešams, norādītu, kā šo līmeni uzlabot;
 • organizēt un vadīt skolēnu ārpusklases darbu;
 • veicināt skolēna individualitātes attīstību un apspriest attīstības sekmes ar skolēna vecākiem un citiem skolotājiem;
 • nodrošināt skolēnu disciplīnu klasē un ārpus tās;
 • gatavot pārskatus par mācību darbu.

Pretendentiem jāiesniedz pieteikums:

Lūdzam pieteikumus iesūtīt pa e-pastu, aploksnē pa pastu vai iesniegt personīgi Lībagu sākumskolā ar norādi “Pieteikums uz sākumizglītības skolotāja amatu” vai “Pieteikums uz angļu valodas skolotāja amatu”. Pieteikums jāiesūta, jāiesniedz vai jānodrošina tā saņemšana pa pastu līdz 2019. gada 6. augustam plkst. 10:00.

Iestādes e-pasta adrese libagusakumskola@talsi.lv; adrese: Lībagu sākumskola, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258. Dokumentu pieņemšanas laiks darba dienās: 8:00-16:30.

Papildus informācija: direktore Vēsma Gaiziņa, tālrunis: 26185617

 


Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene” (reģistrācijas Nr. 90000011944)

izsludina konkursu uz

sociālā aprūpētāja amatu  (profesijas kods 3412 01)

bruto mēneša darba alga 600,00 EUR (40 stundas nedēļā, 1,0 slodze)

 

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkura pilngadīga persona, kura iesniegusi pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstoša  pirmā līmeņa augstākās izglītības dokumenta kopija;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt slēgtā aploksnē “Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, LV-3285, vai iesūtīt e-pastā pansionatslauciene@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz sociālā darbinieka amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 29. jūlijam plkst. 13.00, pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

KONKURSA NOLIKUMS

 


Talsu novada Sociālais dienests (reģistrācijas Nr.90009113532)

izsludina konkursu uz

sociālā darbinieka (uz noteiktu laiku) amatu

(profesijas kods 2635 01)

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā, vai apgūst sociālā darbinieka kvalifikāciju;
 • darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas prasmes plānot un organizēt darbu, spēt skaidri un argumentēti paust savu viedokli;
 • augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas un konfliktu risināšanas prasmes, spēja strādāt komandā un sadarboties;
 • labas prasmes darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām, u.c. biroja tehniku (skeneris, kopētājs);
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • veikt personas/klienta individuālo vajadzību, materiālo resursu – ienākumu, īpašuma un personisko resursu novērtēšanu;
 • sniegt klientam sociālu un materiālu palīdzību atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • organizēt un nodrošināt sociālo darbu ar personām un ģimenēm, apsekot klientu dzīvesvietā;
 • pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros un atbildēt par to tiesiskumu;
 • strādāt ar vienoto sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu SOPA.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējo trīs gadu laikā apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Atalgojums no 735-822 EUR mēnesī, pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumu ar visiem iesniedzamajiem dokumentiem, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada Sociālajā dienestā Kareivju ielā 7, Talsos, 4. stāvā 405. kabinetā, LV-3201, vai iesūtīt e-pastā socialais.dienests@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz sociālā darbinieka amatu”

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 29. jūlijam plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izvērtēti. Konkursa komisija sazināsies tikai ar otrās atlases kārtas pretendentiem.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  Talsu novada pašvaldībā:  personas datu apstrādes pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, juridiskā adrese Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 63232100; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 

 

 
11.07.2019.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz

Talsu novada Būvvaldes Būvinspekcijas daļas būvinspektora amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Talsu novada būvvaldes Būvinspekcijas daļas būvinspektoru, lai nodrošinātu būvniecības procesa tiesiskumu Talsu novada administratīvajā teritorijā

Prasības pretendentiem (-ēm):
 • darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība – augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 • pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā (vēlama iepriekšējā darba pieredze kādā no pašvaldību būvvaldēm);
 • prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • vēlme radoši strādāt komandā un prasme organizēt darbu,
 •  laba komunikācijas un argumentācijas prasme;
 • pašiniciatīva un spēja piedāvāt problēmsituāciju risinājumus;
 • spēja patstāvīgi organizēt amata pienākumu izpildi;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikta un spēkā esoša reģistrācija būvinspektoru reģistrā.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt augsti profesionālā komandā un labus darba apstākļus;
 • iespēju paaugstināt kvalifikāciju un izaugsmes iespējas;
 • atbildīgu, dinamisku un radošu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikumam jāsatur:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • redzējums par amata pienākumu izpildi, problēmsituācijas (pēc izvēles) analīze būvinspekcijas darbā (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • pretendents var iesniegt spēkā esošu būvprakses sertifikātu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem) un atsauksmes.

 Bruto mēneša alga no 950 līdz 1100 eiro.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada būvvaldes Būvinspekcijas daļas būvinspektora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.  gada 25.  jūlijam plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Konkursa dokumentiem ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Talsu novada pašvaldībā (turpmāk- TNP):

personas datu apstrādes pārzinis ir TNP, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110;

datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts un Darba likums.


11.07.2019.

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina atklātu konkursu

uz Būvvaldes Arhitektūras daļas vides dizainera amatu  

 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes Arhitektūras daļas vides dizaineru, lai nodrošinātu būvniecības procesa tiesiskumu Talsu novada administratīvajā teritorijā

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība  - augstākā profesionālā izglītība arhitektūras, vides mākslas vai dizaina studiju programmā  vai profesionālais maģistra grāds arhitektūrā, mākslā vai dizainā;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt amata pienākumu izpildi;
 • Vēlama pieredze vides dizainera vai pilsētvides mākslinieka amatā;
 • Nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Pārzināt spēkā esošos normatīvos aktus amata kompetences ietvaros; organizēt, vadīt un kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu un pielietošanu TNP administratīvajā teritorijā atbilstoši amata kompetencei.
 • Pārraudzīt vides objektu, reklāmas publiskās telpas kvalitātes principu ievērošanu TNP teritorijā.
 • Amata kompetences ietvaros nodrošināt kvalitatīvu TNP teritoriju vides noformējuma procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām atbilstoši savai kompetencei.
 • Realizēt Talsu novada kvalitatīvas un ilgtspējīgas vides veidošanu (stratēģijas plānošana, īstenošana, kontrole).
 • piedalīties TNP administrācijas ēku un telpu svētku u.c. pasākumu noformējumu sagatavošanā.
 • Piedalīties vides objektu publiskajā apspriešanā, noformējuma plānojumu izstrādes izvērtēšanā.
 • Piedalīties TNP iekšējo normatīvo aktu un saistošo noteikumu projektu sagatavošanā atbilstoši amata kompetencei.
 • Reģistrēt iesniegumus reklāmas projektu izskatīšanai un veikt pārējās darbības atbilstoši iesniegumu izskatīšanas procesam.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
 • Redzējums par Talsu novada pilsētu un lauku vidē risināmām amata kompetencē esošām problēmsituācijām (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).

Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu sertifikātu un pēdējos 3 gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas un atsauksmes.

Bruto mēneša alga no 950 līdz 1100 eiro.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201), vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Būvvaldes vides dizainera amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 25. jūlijam  plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Konkursa dokumentiem noteikts ierobežotas pieejamības statuss.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.


09.07.2019.

 

 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas direktoru (profesijas kods 134508)

 Talsu novada pašvaldībā izglītība ir prioritāte Nr.1. Mēs attīstām izglītības iestāžu infrastruktūru, pakalpojumus un to pieejamību, atbalstām inovatīvus risinājumus un pieejas izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

Tieši tādēļ Talsu novada pašvaldība meklē vidusskolas direktoru - skolas vadītāju, kurš būtu gatavs kļūt par savas skolas patriotu un attīstības virzītāju Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolai.

Ja:

Tev rūp kvalitatīva izglītība un mūsu iedzīvotāju nākotne

Tu spēj iedvesmot, organizēt un vadīt

Tu vēlies pilnveidoties pats un palīdzēt to darīt citiem

Tevi nebaida izaicinājumi un tu esi uz radošiem risinājumiem vērsta personība

Tu vēlies vadīt Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolu

PIESAKIES!

 

Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkura pilngadīga persona, kura iesniegusi pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 

Bruto mēneša darba alga – ne mazāka kā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” - 1056 EUR (40 stundas nedēļā, 1,0 slodze )

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese-Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas direktora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pasta sūtījuma saņemšana Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 2019.gada 7.augustam plkst.15.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti. Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Konkursa nolikums

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.

 


26.06.2019.

​Stendes pamatskola aicina darbā apkopēju - sētnieci (-ku)

 
Stendes pamatskola aicina darbā apkopēju - sētnieci (-ku) kopā 1,0 slodze no 12.augusta. Pretendentam jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantam un Izglītības likuma 50.pantam.
Bruto mēnešalga 430.00 eiro par slodzi.
Pretendentam jāiesniedz Curriculum Vitae (CV).
Lūdzam dokumentu iesūtīt pa e-pastu vai iesniegt personīgi Stendes pamatskolā. 
Pieteikums jāiesūta, jāiesniedz vai jānodrošina tā saņemšana pa pastu līdz 2019. gada 31. jūlijam 14:00.
E-pasts: stendespamatskola@talsi.lv
Adrese: Brīvības iela 15, Stende, Talsu novads, LV-3257
Tālrunis uzziņām: direktore Elīna Vītola 25545656

26.06.2019.

Stendes pamatskolas pirmsskolas grupas aicina darbā pirmsskolas skolotāja palīgu

 
Stendes pamatskolas pirmsskolas grupas aicina darbā pirmsskolas skolotāja palīgu 1,0 slodze no 8.augusta. Pretendentam jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantam un Izglītības likuma 50.pantam.
Bruto mēnešalga 478.00 eiro par slodzi.
Pretendentam jāiesniedz Curriculum Vitae (CV).
Lūdzam dokumentu iesūtīt pa e-pastu vai iesniegt personīgi Stendes pamatskolā.
Pieteikums jāiesūta, jāiesniedz vai jānodrošina tā saņemšana pa pastu līdz 2019. gada 31. jūlijam 14:00.
E-pasts: stendespamatskola@talsi.lv
Adrese: Brīvības iela 15, Stende, Talsu novads, LV-3257
Tālrunis uzziņām: direktore Elīna Vītola 25545656

 

Notikumu kalendārs

Marts, 2023
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk